Poniedziałek - Piątek8.00 - 17.00
BiuroSolec 18 / wejście D lokal U31, 00-410 Warszawa
Znajdź nas w Social Media

OZE i ochrona środowiska

OZE i ochrona środowiska

W ramach nowej perspektywy finansowej Unia Europejska postawiła sobie za główny cel osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. - Europejski Zielony Ład. Na realizację tego celu ma zostać przeznaczone nawet 25% przyszłego budżetu UE.
Dla Polski Zielony Ład jest szansą na przejście na gospodarkę niskoemisyjną i odejście od gospodarki pochłaniającej nieodnawialne zasoby naturalne. Jest także szansą na pozyskanie wsparcia finansowego na realizację różnego typu inwestycji w przedsiębiorstwach.
W ramach perspektywy finansowej na lata 2021-2027 polscy przedsiębiorcy będą mogli liczyć na wsparcie projektów związanych z OZE, efektywnością energetyczną, tworzeniem i implementacją nowych czystszych technologii i procesów, inwestycjami w gospodarkę o obiegu zamkniętym i wiele innych.
Zapraszamy do kontaktu w celu zaczerpnięcia szczegółowych informacji na temat możliwości pozyskania wsparcia na rozwój działalności gospodarczej. Posiadamy bogate doświadczenie w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych, mając w swoim dorobku wielomilionowe dotacje pozyskane na budowę farm fotowoltaicznych i licznych inwestycji prośrodowiskowych.
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Fundusze Europejskie na lata 2021-2027

Na co możesz pozyskać
pozyskać wsparcie

Odnawialne źródła energii
Gospodarka o obiegu zamkniętym i gospodarka zasobooszczędna
Poprawa efektywności energetycznej

Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko – FEnIKS

(dawny Program Infrastruktura i Środowisko)

Celem programu jest poprawa warunków rozwoju kraju poprzez budowę infrastruktury technicznej i społecznej zgodnie z założeniami rozwoju zrównoważonego. Program będzie wspierał inwestycje w zakresie m.in.:

 • poprawy efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych – modernizacja energetyczna budynków, podniesienie efektywności energetycznej procesów wytwórczych, zwiększenie efektywności energetycznej systemów obiegu mediów w zakładzie (np. systemu zimnej lub gorącej wody, systemu sprężonego powietrza lub systemu wentylacji), ciągów transportowych i zwiększanie efektywności energetycznej systemów pomocniczych, w tym np. kotłowni, układów odzysku ciepła z procesów przemysłowych lub oświetlenia oraz instalacja urządzeń OZE
 • transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym i gospodarki zasobooszczędnej – projekty dotyczące ponownego użycia, naprawy, wymiany rzeczy używanych np. w zakresie instalacji do recyklingu i odzysku, jako procesów zagospodarowania najbardziej oczekiwanych w hierarchii sposobów postępowania z odpadami
 • energetyki odnawialnej – budowa instalacji do produkcji energii elektrycznej, instalacji do produkcji ciepła oraz wytwarzania paliw alternatywnych z OZE wraz z magazynami energii działającymi na potrzeby danego źródła OZE oraz przyłączeniem do sieci.

Fundusze Europejskie dla 16 województw

(dawniej Regionalne Programy Operacyjne)

W ramach programów regionalnych będzie możliwość skorzystania ze wsparcia na realizację projektów polegających na zwiększeniu udziału niskoemisyjnej i ekologicznej produkcji energii oraz zmniejszeniu zużycia energii. Zakłada się szerokie wsparcie dla energetyki rozproszonej i prosumenckiej oraz społeczności energetycznych (w tym klastrów i spółdzielni energetycznych) jako ważnego elementu dywersyfikacji źródeł wytwarzania w regionalnym miksie energetycznym.

Wspierane będą również przedsięwzięcia w obszarze gospodarki o obiegu zamkniętym w zakresie związanym ze zmniejszeniem zasobów i materiałochłonności procesów produkcyjnych i logistycznych, z nowym sposobem projektowania, wykorzystaniem nowych materiałów, zmianą technologii produkcji, czy też nowoczesnymi technikami recyklingu.

Przedsiębiorcy będą mogli uzyskać wsparcie m.in. na:

 • Inwestycje w infrastrukturę służącą do produkcji energii elektrycznej i cieplnej pochodzącej ze źródeł odnawialnych wraz z podłączeniem do sieci dystrybucyjnej lub przesyłowej oraz systemów magazynowania energii wytwarzanej w źródłach OZE
 • Budowę instalacji do produkcji biopaliw, biopłynów i biometanu
 • Ekoinnowacje i zarządzanie efektywnością środowiskową (programy czystszej produkcji, Ecolabel, zielona przedsiębiorczość, technologie bezodpadowe, budownictwo pasywne)
 • Inwestycje polegające na zamykaniu obiegu odpadów organicznych, w tym przetwarzanie i wykorzystanie odpadów organicznych np. biomasa i bioprodukty
 • Działania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi (PSZOK, ZZO, kompostowanie, sortowanie, recykling, selektywna zbiórka)
 • Inwestycje w zakresie zagospodarowania odpadów niebezpiecznych, w tym azbestu
 • Poprawa efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach – inwestycje ograniczające zużycie energii, odzyskiwanie energii w procesie produkcyjnym, zastosowanie efektywnych energetycznie technologii, kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, wymiana urządzeń na energooszczędne wraz z instalacją urządzeń OZE
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Dotacje na Innowacje - Najnowsze informacje

Wzornictwo w MŚP (Polska Wschodnia)
17kwi
Wzornictwo w MŚP (Polska Wschodnia)
Kolejny nabór dla Mikro, małych i średnich przedsiębiorstwa (MŚP) prowadzących działalność gospodarczą na terenie Polski Wschodniej zostanie przeprowadzony w terminie od 7 maja do 2 lipca 2024 r. Działanie 01.04. Wzornictwo w MŚP to instrument wdrażany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego oraz mazowieckiego z wyłączeniem m....
Kredyt ekologiczny
12kwi
Kredyt ekologiczny
Kredyt ekologiczny to instrument finansowany z Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) na lata 2021-2027. Można dzięki niemu otrzymać środki na inwestycje dotyczące szerokorozumianej efektywności energetycznej, w tym związane z energooszczędnością lub zmianą źródeł wykorzystywanej energii na bardziej ekologiczne. Otrzymane środki można przeznaczyć na zmodernizowanie posiadanej infrastruktury (np. budynki, maszyny i urządzenia). Dofinansowaniem mogą...
Wsparcie dla firm z funduszy UE w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2021-2027
7mar
Wsparcie dla firm z funduszy UE w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2021-2027
W najbliższych latach przedsiębiorstwa będą mogły ponownie skorzystać z licznych możliwości wsparcia zarówno w ramach programów krajowych, jak i regionalnych. W ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2021-2027 pomoc dla firm koncentrować się będzie na realizacji dwóch celów polityki spójności: „Bardziej konkurencyjna i inteligenta Europa dzięki promowaniu innowacyjnej i inteligentnej transformacji gospodarczej” oraz „Bardziej przyjazna...
bt_bb_section_top_section_coverage_image

Poszukujesz Porady?

Trafiłeś we właściwe miejsce. Wprowadź swoje dane, aby uzyskać inspirację biznesową, trendy i porady konsultacyjne dostarczymy na Twoją skrzynkę pocztową.

  GRUPA KAPITAŁOWABusiness Consulting Group Sp. z o.o.
  Solec 18 / wejście D lokal U31, 00-410 Warszawa
  NASZA LOKALIZACJAZnajdź nas na mapie
  https://bcgconsulting.pl/wp-content/uploads/2020/03/polska-contact-footer.png
  BĄDŹ NA BIEŻĄCOGrupa Kapitałowa BCG w Social Media
  GRUPA KAPITAŁOWABusiness Consulting Group Sp. z o.o.
  Solec 18 / wejście D lokal U31, 00-410 Warszawa
  BĄDŹ NA BIEŻĄCOGrupa Kapitałowa
  BCG w Social Media

  Copyright by Grupa Kapitałowa Business Consulting Group. Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Copyright by Grupa Kapitałowa Business Consulting Group. Wszystkie prawa zastrzeżone.