Poniedziałek - Piątek8.00 - 17.00
BiuroSolec 18 / wejście D lokal U31, 00-410 Warszawa
Znajdź nas w Social Media

Wydłużony konkurs na program „Agroenergia”

29 listopada 2021

Nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Agroenergia”

TERMIN: 20.07.2021 r. – 30.09.2022 r. ❗
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Agroenergia. Część 2) Biogazownie rolnicze i małe elektrownie wodne”.

 

Cel programu:

 
Celem programu jest zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych w sektorze rolniczym.
 

Nabór wniosków dotyczy następujących rodzajów przedsięwzięć:

 
Przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu:
?biogazowni rolniczej o mocy nie większej niż 500 kW wraz z towarzyszącą instalacją wytwarzania biogazu rolniczego,
?elektrowni wodnej nie większej niż 500 kW.
?Zakup i montaż towarzyszących magazynów energii dla instalacji z pkt 1).
Warunkiem dofinansowania jest obligatoryjna realizacja inwestycji dotyczącej zakresu przedsięwzięć określonych w pkt 1).
 
Beneficjenci:
 
?Osoba fizyczna będąca właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku prowadząca osobiście gospodarstwo rolne.
?Osoba prawna będąca właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania prowadząca działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych (główny przedmiot działalności wnioskodawcy wskazany w odpowiednim rejestrze przedmiot działalności przedsiębiorstwa stanowi kod PKD: 01.61.Z, 01.62.Z (z wyłączeniem prowadzenia schronisk dla zwierząt gospodarskich oraz podkuwania koni) lub 01.63.Z).

 

Terminy i sposób składania wniosków:

 
Wnioski należy składać wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD) przy użyciu podpisu kwalifikowanego bądź za pomocą profilu zaufanego wnioskodawcy lub osoby upoważnionej w terminie od 20.07.2021 r. – 30.09.2022 r., lub do wyczerpania alokacji środków.
 
?Wnioski, które wpłyną po terminie zostaną odrzucone.
 
?Wnioski poddawane będą ocenie na bieżąco.
 
?Wnioskodawcy będą informowani odrębnym pismem o wyniku oceny.
 

Alokacja:

 
Kwota alokacji dla zwrotnych oraz bezzwrotnych form dofinansowania – do 74 500 tys. zł:
 
1) dla bezzwrotnych form dofinansowania – do 48 400 tys. zł
 
2) dla zwrotnych form dofinansowania – do 26 100 tys. zł

 

Formy dofinansowania:

 
Dofinansowanie będzie udzielone w formie dotacji i pożyczki. W przypadku wnioskowania o dofinansowanie w formie dotacji, złożenie wniosku o dofinansowanie w formie pożyczki nie jest obligatoryjne.
GRUPA KAPITAŁOWABusiness Consulting Group Sp. z o.o.
Solec 18 / wejście D lokal U31, 00-410 Warszawa
NASZA LOKALIZACJAZnajdź nas na mapie
https://bcgconsulting.pl/wp-content/uploads/2020/03/polska-contact-footer.png
BĄDŹ NA BIEŻĄCOGrupa Kapitałowa BCG w Social Media
GRUPA KAPITAŁOWABusiness Consulting Group Sp. z o.o.
Solec 18 / wejście D lokal U31, 00-410 Warszawa
BĄDŹ NA BIEŻĄCOGrupa Kapitałowa
BCG w Social Media

Copyright by Grupa Kapitałowa Business Consulting Group. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Copyright by Grupa Kapitałowa Business Consulting Group. Wszystkie prawa zastrzeżone.