Poniedziałek - Piątek8.00 - 17.00
BiuroSolec 18 / wejście D lokal U31, 00-410 Warszawa
Znajdź nas w Social Media

Nabór wniosków w ramach programu priorytetowego Polskie Wsparcie na rzecz Klimatu (Polish Climate Support)

24 stycznia 2022
 • OGŁOSZENIE O KONKURSIE / NABÓR WNIOSKÓW - państwa Bałkanów zachodnich

  Cel programu:

Realizacja celów Porozumienia paryskiego poprzez wzmocnienie działań na rzecz ochrony klimatu podejmowanych na terenie państw Europy Wschodniej, Bałkanów Zachodnich i innych państw rozwijających się, a w konsekwencji wzmocnienie pozycji międzynarodowej NFOŚiGW i polskich przedsiębiorców z sektora zielonych technologii.

 • Przedmiot naboru konkursowego:

Wybór fiszek projektowych na przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym, pomocy technicznej lub mieszanym realizujące cel programu poprzez działania w 5 obszarach merytorycznych wskazanych poniżej.

Nabór obejmuje przedsięwzięcia realizowane wspólnie z partnerem lokalnym w następujących państwach: Republika Albanii, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Republika Kosowa, Republika Macedonii Północnej, Republika Serbii.

 • Typ projektów:

Rodzaje projektów podlegających dofinansowaniu:

Przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym, pomocy technicznej lub mieszanym, podejmowane w następujących obszarach[1]:

 1. Kształtowanie krajowej, regionalnej i lokalnej polityki klimatycznej;
 2. Poprawa jakości powietrza;
 3. Efektywność energetyczna w budynkach;
 4. Zero- i niskoemisyjny transport;
 5. Transformacja regionów węglowych.

Powyższe działania mogą przyjąć formę:

 1. Dla pomocy technicznej, między innymi:
  1. transfer wiedzy i doświadczeń z zakresu systemu finansowania ochrony środowiska oraz programowania reinwestowania środków w obszarze ochrony środowiska i transformacji gospodarki w kierunku gospodarki niskoemisyjnej;
  2. transfer wiedzy i doświadczeń w projektowaniu krajowych i lokalnych działań z zakresu mitygacji i adaptacji do zmian klimatu oraz transformacji energetycznej regionów węglowych, w tym przez prowadzenie dialogu społecznego z grupami interesariuszy oraz budowanie kompetencji wśród użytkowników proponowanych rozwiązań;
 2. Wsparcia inwestycyjnego między innymi na realizację projektów demonstracyjnych i wdrażanie nowych technologii w szczególności z zakresu termomodernizacji budynków, rozwoju fotowoltaiki czy systemów czystego transportu publicznego, z wykorzystaniem podmiotów uczestniczących w Akceleratorze Zielonych Technologii GreenEvo, a także podmiotów, które dysponują technologiami zweryfikowanymi w Systemie Weryfikacji Technologii Środowiskowych ETV, z uwzględnieniem zaangażowania na rzecz promowania wykorzystania polskich dostawców zielonych technologii i produktów.
 3. Dla działań o charakterze mieszanym – kompleksowe działania doradczo-szkoleniowe i inwestycyjne.

  Beneficjenci:

 1. Przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (tekst jedn. Dz.U. 2021 poz. 162);
 2. Jednostki polskiego samorządu terytorialnego lub ich związki;
 3. Jednostki, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz.U. 2021 poz. 478);
 4. Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz.U. 2020 poz. 1057);
 5. Konsorcjum z udziałem powyższych; co do zasady liczba podmiotów uczestniczących w konsorcjum (poza liderem konsorcjum) nie powinna być większa niż cztery.

Obowiązkowa jest współpraca z partnerem lokalnym z państwa trzeciego objętego zakresem geograficznym naboru, działającym zgodnie z przepisami danego państwa i spełniającym wymagane prawem danego państwa warunki (w szczególności dot. zgody na prowadzenie działalności, wymogów koncesyjnych, rejestracji, sprawozdawczości) oraz należącym do jednej lub kilku kategorii:

 1. Organizacje non-profit;
 2. Władze krajowe lub samorządowe;
 3. Jednostki naukowe, badawcze lub edukacyjne.
 • Formy dofinansowania:

Dotacja

Intensywność dofinansowania:

 • nie więcej niż 2 mln zł dla projektów inwestycyjnych lub mieszanych i nie więcej niż 1 mln zł dla projektów o charakterze pomocy technicznej;
 • dotacja do 100% kosztów kwalifikowanych dla wszystkich grup beneficjentów.
 • Budżet naboru:

Budżet naboru na realizację celu programu wynosi do 15 000 tys. zł.

 • Terminy i sposób składania fiszek projektowych:

Fiszki projektowe należy składać w terminie od 29.11.2021 r. do 02.03.2022 r.

INFORMACJE ZE STRONY: https://www.gov.pl/web/nfosigw/polskie-wsparcie-na-rzecz-klimatu-polish-climate-support

ZADZWOŃ DO NAS! POMOŻEMY ZDOBYĆ CI DOFINANSOWANIE!

GRUPA KAPITAŁOWABusiness Consulting Group Sp. z o.o.
Solec 18 / wejście D lokal U31, 00-410 Warszawa
NASZA LOKALIZACJAZnajdź nas na mapie
https://bcgconsulting.pl/wp-content/uploads/2020/03/polska-contact-footer.png
BĄDŹ NA BIEŻĄCOGrupa Kapitałowa BCG w Social Media
GRUPA KAPITAŁOWABusiness Consulting Group Sp. z o.o.
Solec 18 / wejście D lokal U31, 00-410 Warszawa
BĄDŹ NA BIEŻĄCOGrupa Kapitałowa
BCG w Social Media

Copyright by Grupa Kapitałowa Business Consulting Group. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Copyright by Grupa Kapitałowa Business Consulting Group. Wszystkie prawa zastrzeżone.