Fundusze Norweskie

Fundusze Norweskie i Fundusze EOG są formą bezzwrotnej pomocy przyznanej przez Norwegię, Liechtenstein i Islandię krajom Unii Europejskiej. Państwa te nie są członkami Unii Europejskiej, ale są częścią Europejskiego Obszaru Gospodarczego, dzięki czemu korzystają z dobrodziejstw dostępu do wspólnego rynku. Przystępując do EOG kraje te, zobowiązały się wspierać przedsiębiorczość w krajach należących do Unii Europejskiej tak, jakby same do Unii należały. W ten sposób powstał Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Obecnie w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 (czyli w ramach tzw. Funduszy Norweskich) nabory wniosków prowadzone są przez dwie instytucje:

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Fundusze Norweskie w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Fundusze Norweskie na budowę i modernizację miejskich systemów ciepłowniczych

Głównym celem naboru jest poprawa efektywności energetycznej miejskich systemów ciepłowniczych, dzięki której mają uzyskać status efektywnego systemu ciepłowniczego. Nastąpić ma wymiana źródeł ciepła i likwidacja indywidualnych źródeł ciepła

Termin składania wniosków do NFOŚiGW: 03 kwietnia – 30 czerwca 2020 r., godz. 15:00

Typy projektów:

 • rozwój skojarzonego wytwarzania ciepła, energii elektrycznej i źródeł chłodzenia;
 • zmiana technologii konwersji energii i wykorzystanie paliw;
 • zastosowanie inteligentnych, zautomatyzowanych systemów pogodowych;
 • wykorzystanie lokalnych odnawialnych źródeł energii;
 • zastąpienie źródeł węglowych źródłami zasilanymi przez paliwa ekologiczne.

Podmioty uprawnione do aplikowania:

 • małe, średnie i duże przedsiębiorstwa
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich związki

Minimalna kwota dofinansowania wynosi 1 mln EURO, maksymalna kwota dofinansowania to 7 mln EURO. Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 45% kosztów kwalifikowalnych

Fundusze Norweskie na rozwój wysokosprawnej kogeneracji przemysłowej

Głównym celem naboru jest poprawa efektywności energetycznej w przemyśle oraz poprawa bezpieczeństwa dostaw dla odbiorców indywidualnych poprzez budowę nowych źródeł wysokosprawnej kogeneracji (jednostek bądź układów wysokosprawnej kogeneracji) i/lub modernizację istniejących źródeł w celu uzyskania wysokosprawnej kogeneracji.

Termin składania wniosków do NFOŚiGW: 03 kwietnia – 30 czerwca 2020 r., godz. 15:00

Typy projektów:

 • budowa nowych lub zwiększeniu mocy (w wyniku rozbudowy lub przebudowy) istniejących jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w technologii wysokosprawnej kogeneracji;
 • zastąpienie w układach kogeneracyjnych źródeł węglowych źródłami zasilanymi przez paliwa ekologiczne;
 • wykorzystanie ciepła odpadowego pochodzącego z procesów produkcyjnych w zasilaniu układów wysokosprawnej kogeneracji;
 • rozwój skojarzonego wytwarzania ciepła, energii elektrycznej i źródeł chłodzenia na podstawie paliw ekologicznych.

Podmioty uprawnione do aplikowania:

 • małe, średnie i duże przedsiębiorstwa

Minimalna kwota dofinansowania wynosi 1 mln EURO, maksymalna 7 mln EURO a maksymalny poziom dofinansowania wynosi 45% kosztów kwalifikowalnych

Fundusze Norweskie realizacje inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury miast

Celem naboru jest zwiększenie odporności miast na negatywne zjawiska wynikające ze zmian klimatu oraz adaptacja do tych zmian poprzez realizację inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury w miastach poniżej 90 tys. mieszkańców.

Możliwe jest sfinansowanie projektów z zakresu zwiększenia powierzchni terenów zieleni, zagospodarowania wód opadowych, przeciwdziałania skutkom powodzi, suszy, zmierzających do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych poprzez rozwój elektromobilności i środowiskowo zrównoważonych środków transportu.

Termin składania wniosków do NFOŚiGW: 03 kwietnia – 15 czerwca 2020 r., godz. 15:00

Poziom dofinansowania wynosi do 85% kosztów kwalifikowanych, minimalna kwota dofinansowania wynosi 500 tys EURO, maksymalna 2,3 mln EURO

Fundusze Norweskie na poprawę efektywności energetycznej w budynkach szkolnych

Głównym celem naboru jest poprawa efektywności energetycznej w budynkach w których prowadzona jest działalność oświatowo-wychowawcza poprzez wsparcie kompleksowych działań inwestycyjnych polegających na głębokiej termomodernizacji i podjętych w celu doprowadzenia budynków szkolnych do standardu energetycznego „pasywnego” lub „prawie zeroemisyjnego”

Możliwe jest między innymi ocieplenie budynku, przegród, wymiana stolarki, przebudowa systemów grzewczych i chłodzących, zastosowanie OZE, automatyki pogodowej, wymiana oświetlenia.

Termin składania wniosków do NFOŚiGW: 03 kwietnia – 17 lipca 2020 r., godz. 15:00

Poziom dofinansowania wynosi 70%, minimalna kwota dofinansowania 500 tys EURO, maksymalna 5 mln EURO. Uprawniony do wnioskowania jest każdy podmiot prowadzący publiczną lub niepubliczną szkołę podstawową lub ponadpodstawową.

Fundusze Norweskie w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

PARP do 14 maja 2020 przedłużyła termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach tzw. Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

W ramach naborów organizowanych z tych funduszy finansować można:

 • Innowacje w obszarze wód morskich i śródlądowych, z limitem do 2 mln EURO dotacji na jeden projekt
 • Technologie poprawiające jakość życia, z limitem do 2 mln EURO dotacji na jeden projekt
 • Technologie przyjazne środowisku, z limitem dotacji 1 mln EURO na jeden projekt

Można tu sfinansować nie tylko zakup środków trwałych, ale także koszty eksperymentalnych prac rozwojowych, koszt usług doradczych, a nawet wynagrodzeń zespołu badawczego. Poziom dofinansowania zależy od województwa, w którym realizowany jest projekt, w zależności od tzw. mapy pomocy regionalnej.

Bezpłatnie skonsultuj swój pomysł na projekt

Decyzja o rozpoczęciu prac nad projektem oraz nawiązaniu współpracy zawsze poprzedzamy bezpłatną analizą w zakresie określenia potrzeb i potencjału przedsiębiorstwa do pozyskania dotacji.

Dotacje na Inwestycje - Najnowsze informacje

bt_bb_section_top_section_coverage_image
GRUPA KAPITAŁOWABusiness Consulting Group Sp. z o.o.
Solec 18 / wejście E lokal 13, 00-410 Warszawa
NASZA LOKALIZACJAZnajdź nas na mapie
https://bcgconsulting.pl/wp-content/uploads/2020/03/polska-contact-footer.png
BĄDŹ NA BIEŻĄCOGrupa Kapitałowa BCG w Social Media
GRUPA KAPITAŁOWABusiness Consulting Group Sp. z o.o.
Jana III Sobieskiego 102 A lok. U7, 00-764 Warszawa
BĄDŹ NA BIEŻĄCOGrupa Kapitałowa
BCG w Social Media

Copyright by Grupa Kapitałowa Business Consulting Group. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Copyright by Grupa Kapitałowa Business Consulting Group. Wszystkie prawa zastrzeżone.