Badania na Rynek | Działanie 3.2.1 PO IR | GK BCG

Badania na rynek

Już 12 maja 2020 zakończy się kolejna edycja naboru wniosków w działaniu 3.2.1 POIR Badania na rynek. Jest to największy dostępny na terenie całej Polski program dotacyjny, z alokacją 750 mln zł, poświęcony wdrożeniu wyników prac badawczo-rozwojowych prowadzonych przez przedsiębiorcę lub nabytych, prowadzących do uruchomienia produkcji nowych produktów lub usług, z zachowaniem preferencji dla projektów wpisujących się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje. Działanie 3.2.1 znane jako Badania na rynek umożliwia praktyczne i produkcyjne wdrożenie wyników prac B+R prowadzonych w oparciu o tzw. szybką ścieżkę (działanie 1.1.1 POIR) lub inne programy dotujące prowadzenie prac badawczo-rozwojowych.

OZE i Recykling w działaniu 3.2.1 Badania na rynek

W tym roku po raz pierwszy w ramach działania Badania na rynek będzie można sfinansować:

 1. inwestycję w nowe odnawialne źródło energii
 2. inwestycję w urządzenia służące recyklingowi i ponownemu wykorzystaniu odpadów wytwarzanych przez inne przedsiębiorstwa

Kto może aplikować o dofinansowanie w konkursie Badania na rynek?

Mikro, małe lub średnie firmy które:

Mikro, małe lub średnie firmy które:

zamknęły jeden rok obrotowy trwający przynajmniej 12 miesięcy,
przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożyły wniosek o udzielenie wsparcia osiągnęły przychody ze sprzedaży nie niższe niż 600 tys. zł (mikro i małe firmy) lub nie niższe niż 1 mln zł (średnie firmy)
prowadziły lub prowadzą prace badawczo-rozwojowe, zleciły wykonanie takich prac lub zakupiły wyniki i jednocześnie wyniki tych prac są kluczowe dla nowego produktu lub usługi.

Konkurs Badania na rynek - na co można otrzymać dofinansowanie?

Możliwe jest sfinansowanie nabycia nieruchomości (własnych lub leasingowanych, do 10% wartości nakładów inwestycyjnych w projekcie), środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz – co istotne i specyficzne dla tego działania – rat spłaty kapitału leasingowanych środków trwałych za okres realizacji projektu.

Wydatki inwestycyjne
zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do uruchomienia produkcji nowych produktów
zakup nieruchomości
roboty budowlane
budowę nowej linii produkcyjnej oraz hal
nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualne
Eksperymentalne prace rozwojowe
wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób zatrudnionych przy realizacji projektu w części, w jakiej wynagrodzenia te są bezpośrednio związane z jego realizacją;
badań wykonywanych na podstawie umowy, wiedzy i patentów zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji udzielonej przez podmioty zewnętrzne na warunkach pełnej konkurencji oraz usług doradczych i usług równorzędnych wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby związane z realizacją projektu;
operacyjne, w tym koszty materiałów, środków eksploatacyjnych i podobnych produktów ponoszone bezpośrednio w wyniku realizacji projektu.
Usługi doradcze świadczone przez doradców zewnętrznych
Działanie 3.2.1 badania na rynek oferuje możliwość skorzystania ze wsparcia na realizację usług doradczych, które nie są związane z bieżącą działalnością firmy oraz będą świadczone przez doradców zewnętrznych. Maksymalna wysokość wsparcia to 500 tys. PLN jednocześnie nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowanych tych usług.

Poziom dofinansowania

Na nakłady inwestycyjne – według mapy pomocy regionalnej, czyli w regionie Polski Wschodniej nawet 70% kosztów kwalifikowalnych

Na nakłady inwestycyjne – według mapy pomocy regionalnej, czyli w regionie Polski Wschodniej nawet 70% kosztów kwalifikowalnych

Na usługi doradcze

50% dotyczy wszystkich podmiotów

Dofinansowanie na realizację prac rozwojowych

45% kosztów kwalifikowalnych dla mikro- i małych przedsiębiorców.
35% kosztów kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorców

Dofinansowanie na odnawialne źródła energii

45% w przypadku instalacji, dla której można zdefiniować tzw. instalację referencyjną
35% w przypadku instalacji, dla której nie można określić tzw. instalacji referencyjnej

Działanie 3.2.1. PO IR - Badania na rynek

 • Termin naboru wniosków
 • Beneficjenci
 • Koszty kwalifikowane
 • Limity
 • Intensywność wsparcia
 • Wartość projektu

12.05.2020

Male i średnie przedsiębiorstwa

 • wydatki inwestycyjne:
  • zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do uruchomienia produkcji nowych produktów
  • zakup nieruchomości
  • roboty budowlane
  • budowę nowej linii produkcyjnej oraz hal
  • nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualne
  • eksperymentalne prace rozwojowe
  • usługi doradcze
 1. Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu ogółem wynosi 1 mln zł.
 2. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi równowartość 50 mln EUR.
 3. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu na prace rozwojowe wynosi 1 mln zł.
 4. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu na usługi doradcze wynosi 1 mln zł.
 5. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi:
  • na prace rozwojowe 450  tys. zł;
  • na usługi doradcze 500 tys. zł,

przy czym nie jest określona maksymalna kwota dofinansowania na projekt.

Alokacja 550 mln zł na konkurs ogólny, 150 mln zł w konkursie dedykowany miastom średnim, 50 mln zł dla projektów na rzecz dostępności (czyli dedykowanym np. na produkty lub technologie dedykowane niepełnosprawnym)

Maksymalna intensywność wsparcia na realizację inwestycji:
mikro- i małe przedsiębiorstwa według mapy pomocy – do 70%
średnie przedsiębiorstwa według mapy pomocy do 60%
Maksymalna intensywność wsparcia na realizację prac rozwojowych:
mikro- i małe przedsiębiorstwa do 45%
średnie przedsiębiorstwa – do 35%
Maksymalna intensywność wsparcia na usługi doradcze:
50% dla wszystkich podmiotów
Maksymalna intensywność wsparcia na odnawialne źródła energii:
10 % w przypadku pomocy na rzecz średniego przedsiębiorcy i 20 % w przypadku pomocy na rzecz mikro- i małego przedsiębiorcy;
5 % w przypadku inwestycji prowadzonych na obszarze województwa mazowieckiego;
15 % w przypadku inwestycji prowadzonych na obszarach województw innych niż mazowieckie;
Maksymalna intensywność wsparcia na recykling ponowne wykorzystanie odpadów:
10 % w przypadku pomocy na rzecz średniego przedsiębiorcy i 20 % w przypadku pomocy na rzecz mikro- i małego przedsiębiorcy;
5 % w przypadku inwestycji prowadzonych na obszarze województwa mazowieckiego;
15 % w przypadku inwestycji prowadzonych na obszarach województw innych niż mazowieckie;

MIN WARTOŚĆ PROJEKTU

1 000 000 PLN

MAX WARTOŚĆ PROJEKTU

50 000 000 EURO

Bezpłatnie skonsultuj swój pomysł na projekt

Decyzja o rozpoczęciu prac nad projektem oraz nawiązaniu współpracy zawsze poprzedzamy bezpłatną analizą w zakresie określenia potrzeb i potencjału przedsiębiorstwa do pozyskania dotacji.

bt_bb_section_top_section_coverage_image
GRUPA KAPITAŁOWABusiness Consulting Group Sp. z o.o.
Solec 18 / wejście E lokal 13, 00-410 Warszawa
NASZA LOKALIZACJAZnajdź nas na mapie
https://bcgconsulting.pl/wp-content/uploads/2020/03/polska-contact-footer.png
BĄDŹ NA BIEŻĄCOGrupa Kapitałowa BCG w Social Media
GRUPA KAPITAŁOWABusiness Consulting Group Sp. z o.o.
Jana III Sobieskiego 102 A lok. U7, 00-764 Warszawa
BĄDŹ NA BIEŻĄCOGrupa Kapitałowa
BCG w Social Media

Copyright by Grupa Kapitałowa Business Consulting Group. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Copyright by Grupa Kapitałowa Business Consulting Group. Wszystkie prawa zastrzeżone.