Poniedziałek - Piątek8.00 - 17.00
BiuroSolec 18 / wejście D lokal 13, 00-410 Warszawa
Znajdź nas w Social Media

Dotacje na Inwestycje

Dotacje na inwestycje są niezbędnym elementem ciągłego rozwoju przedsiębiorstwa, a jego jedynym ograniczeniem są wysokie nakłady. Odpowiedzią na ten problem są dotacje na inwestycje.
Dotacje inwestycyjne finansowane są z wielu różnych źródeł.

W ramach obowiązującego budżetu Unii Europejskiej na lata 2014-2020, przedsiębiorcy mają możliwość skorzystania z licznych dotacji na inwestycje, pozwalających realizować przedsięwzięcia i projekty wymagające zwiększonych nakładów na inwestowanie w środki trwałe, technologię, nieruchomości oraz wiele innych produktów i usług niezbędnych do realizacji założeń poszczególnych projektów i działań w ramach rozwoju swojej firmy. W Grupie Kapitałowej Business Consulting Group zajmujemy się kompleksowym doradztwem w zakresie pozyskiwania wsparcia z Unii Europejskiej, mając w swoim dorobku wielomilionowe dotacje inwestycyjne pozyskiwane dla polskich firm.

Z naszych usług mogą skorzystać zarówno firmy mikro, które są dopiero u progu swojego rozwoju, jak i małe oraz średnie przedsiębiorstwa o trochę bardziej ugruntowanej pozycji rynkowej. Wszystkie te firmy łączy jeden wspólny mianownik – pragnienie rozwoju i potrzeba jego dofinansowania poprzez dotacje inwestycyjne. W ramach obsługi naszych partnerów oferujemy kompleksową obsługę podmiotów, obejmujące m.in. przeprowadzenie analizy potencjału finansowego przedsiębiorstwa, pomocy w odpowiednim ulokowaniu inwestycji, kompleksowej obsługi w zakresie pozyskiwania dotacji inwestycyjnych, przeprowadzenie audytu z realizacji projektu, obsługę finansowo-księgową projektu, pomoc przy rozliczaniu operacji, przygotowanie wniosku o płatność wraz z kompletem załączników.

Sprawdź

Mapa Pomocy Regionalnej
na lata 2014–2020 dla Polski

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Dotacje na inwestycje POIR

W ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) finansowanie inwestycji przedsiębiorstw możliwe jest w oparciu o działania:

3.2.1 - Badania na rynek

Działanie to wspiera projekty małych i średnich przedsiębiorstw i obejmuje wdrożenie produkcyjne wyników prac badawczo-rozwojowych (B+R) przeprowadzonych przez przedsiębiorcę samodzielnie lub nabytych. Inwestycja ma prowadzić do uruchomienia produkcji nowych produktów lub świadczenia nowych usług z zachowaniem preferencji dla inicjatyw wpisujących się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje. Maksymalna dotacja w tym działaniu to aż 70% dla województw warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego, w innych województwach 45-55%. Minimalne nakłady inwestycyjne wynoszą 1 mln zł, maksymalne to aż 50 mln zł.

3.2.2 - Kredyt na innowacje technologiczne

Działanie to również wspiera projekty małych i średnich przedsiębiorstw i obejmuje wdrożenie produkcyjne wyników prac badawczo-rozwojowych (B+R) przeprowadzonych przez przedsiębiorcę samodzielnie lub nabytych. Dofinansowanie w formie dotacji – „premii technologicznej” otrzymuje się celem spłaty części kredytu technologicznego. Dofinansowaniu podlegają wydatki kwalifikowalne przeznaczone na inwestycję technologiczną oraz na zrealizowane przez podmioty zewnętrzne ekspertyzy, studia, koncepcje i projekty związane z inwestycją. Kredyt na innowacje technologiczne przyznawany jest na zasadach komercyjnych przez banki współpracujące z Bankiem Gospodarstwa Krajowego przy udziale własnym kredytobiorcy min. 25%. Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu wynosi 6 mln PLN Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania wynosi dla części inwestycyjnej wg Mapy Pomocy Regionalnej czyli do 70% kosztów kwalifikowanych, dla części dotyczącej usług doradczych do 50% i nie więcej, niż 6 mln zł łącznie.

W ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia (POPW) finansowanie inwestycji przedsiębiorstw możliwe jest w oparciu o działania:

Poddziałanie 1.3.1 - Wdrażanie innowacji przez MŚP

Wspiera na poziomie do 70% inwestycje przedsiębiorstw wdrażające wyniki prac badawczo-rozwojowych na terenie makroregionu Polski Wschodniej (województwa warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie). Maksymalna dotacja dla jednego projektu wynosi 20 mln zł. Przedsiębiorca musi należeć do ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego (np. izby gospodarczej).

W ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) finansowanie inwestycji przedsiębiorstw możliwe jest w oparciu o działania:

Województwo Zachodniopomorskie

w ramach działania 2.10 „Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł „ wspierane są inwestycje w OZE, a więc w instalacje fotowoltaiczne, biogazownie, źródła geotermalne, siłownie wiatrowe i wodne, a maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania wynosi nawet 85%.

Województwo Dolnośląskie

w ramach działania 3.1 Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych wspierane będą inicjatywy w ramach Odnawialnych Źródeł Energii zgłoszone przez certyfikowane klastry z tego regionu.

Województwo Lubelskie

w ramach działania 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach wspierane są inwestycje w OZE, a więc w instalacje fotowoltaiczne, biogazownie, źródła geotermalne, siłownie wiatrowe i wodne, a maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania wynosi nawet 85%.

W ramach programu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) wspierane są inwestycje przedsiębiorstw sektora rolno-spożywczego:

Poddziałanie 4.2 Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój

O pomoc może ubiegać się podmiot, który:

 • wykonuje  lub planuje wykonywać działalność w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych;
 • zobowiąże się, że po złożeniu ostatniego wniosku o płatność do dnia, w którym upłynie 5 lat od dnia dokonania płatności końcowej, będzie:
  • nabywał co najmniej 50% całkowitej ilości surowców niezbędnych do produkcji lub sprzedaży hurtowej na podstawie co najmniej 3-letnich umów, zawierających mechanizm ustalania cen nabycia produktów rolnych, zawieranych bezpośrednio z:
   • producentami rolnymi,
   • grupami lub organizacjami producentów,
   • związkami grup lub zrzeszeniami organizacji producentów,
   • podmiotami wstępnie przetwarzającymi produkty rolne.

Pomoc jest udzielana w formie refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji. Refundacji podlegają koszty inwestycji kwalifikującej się do wsparcia, poniesione przez beneficjenta, w wysokości do 50% kosztów kwalifikowalnych.

Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu wynosi:

 • 10 mln zł, w przypadku przedsiębiorstw zajmujących się przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych;
 • 15 mln zł, w przypadku przedsiębiorstwa będącego związkiem grup producentów rolnych lub zrzeszeniem organizacji producentów w rozumieniu przepisów ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach.

Minimalna wysokość pomocy przyznana na realizację jednej operacji wynosi 100 tys. zł.

Istnieje również możliwość korzystania z zaliczek na realizację operacji.

Zakres wsparcia

Do kosztów operacji, które kwalifikują się do wsparcia, zalicza się m.in. koszty:

1) zakupu (wraz z instalacją)

a) maszyn lub urządzeń do:

 • magazynowania lub przygotowania produktów rolnych do przetwarzania,
 • przetwarzania produktów rolnych,
 • magazynowania produktów rolnych lub półproduktów oraz przygotowania ich do sprzedaży,
 • przetwarzania lub magazynowania produktów rolnych wyposażonych w instalacje związane z ochroną środowiska i przeciwdziałaniem zmianom klimatu, wymienionym w załączniku nr 3 do rozporządzenia,

b) aparatury pomiarowej, kontrolnej oraz sprzętu do sterowania procesem produkcji lub magazynowania,

c) oprogramowania służącego do zarządzania przedsiębiorstwem lub sterowania procesem produkcji, lub magazynowania,

d) wdrożenia systemów zarządzania jakością;

2) budowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją:

a) budynków i budowli wykorzystywanych do produkcji, magazynowania, handlu hurtowego lub kontroli laboratoryjnej produktów rolnych (obiektów podstawowych),

b) budynków i budowli infrastruktury technicznej związanej z użytkowaniem obiektów podstawowych,

c) pomieszczeń higieniczno-sanitarnych,

d) pomieszczeń administracyjnych stanowiących integralną część obiektów podstawowych w części nieprzekraczającej 10% całkowitej powierzchni tych obiektów,

e) dotyczące inwestycji związanych z ochroną środowiska i przeciwdziałaniem zmianom klimatu;

3) przygotowania dokumentacji technicznej operacji, w szczególności:

 • kosztorysów,
 • projektów technologicznych, architektonicznych lub budowlanych,
 • przygotowania biznesplanu,
 • sprawowania nadzoru urbanistycznego, architektonicznego, budowlanego.

Dotacje z Funduszy Norweskich

Norwegia, Lichtenstein i Islandia nie są członkami Unii Europejskiej, ale są częścią Europejskiego Obszaru Gospodarczego, dzięki czemu korzystają z dobrodziejstw dostępu do wspólnego rynku. Przystępując do niego kraje te zobowiązały się wspierać przedsiębiorczość w krajach należących do Unii Europejskiej tak, jakby do Unii należały. W ten sposób powstał Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

W ramach naborów organizowanych z tych funduszy finansować można:

 • Innowacje w obszarze wód morskich i śródlądowych, z limitem do 2 mln EURO dotacji na jeden projekt.
 • Technologie poprawiające jakość życia, z limitem do 2 mln EURO dotacji na jeden projekt.
 • Technologie przyjazne środowisku, z limitem dotacji 1 mln EURO na jeden projekt.
bt_bb_section_top_section_coverage_image

Poszukujesz Porady?

Trafiłeś we właściwe miejsce. Wprowadź swoje dane, aby uzyskać inspirację biznesową, trendy i porady konsultacyjne dostarczymy na Twoją skrzynkę pocztową.

  GRUPA KAPITAŁOWABusiness Consulting Group Sp. z o.o.
  Solec 18 / wejście D lokal 13, 00-410 Warszawa
  NASZA LOKALIZACJAZnajdź nas na mapie
  https://bcgconsulting.pl/wp-content/uploads/2020/03/polska-contact-footer.png
  BĄDŹ NA BIEŻĄCOGrupa Kapitałowa BCG w Social Media
  GRUPA KAPITAŁOWABusiness Consulting Group Sp. z o.o.
  Jana III Sobieskiego 102 A lok. U7, 00-764 Warszawa
  BĄDŹ NA BIEŻĄCOGrupa Kapitałowa
  BCG w Social Media

  Copyright by Grupa Kapitałowa Business Consulting Group. Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Copyright by Grupa Kapitałowa Business Consulting Group. Wszystkie prawa zastrzeżone.