Szybka ścieżka do innowacji

Szybka ścieżka w edycji 2020 jest kontynuacją największego programu finansowania projektów B+R, w odświeżonej odsłonie. Zmianie, a w zasadzie przetasowaniu uległy kryteria wyboru projektów, jednak idea programu pozostała bez zmian. Szybka ścieżka finansuje badania przemysłowe i prace rozwojowe związane z opracowaniem nowych lub znacząco ulepszonych produktów, usług czy technologii, wpisujących się Krajowe Inteligentne Specjalizacje.

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Co to jest szybka ścieżka?

Szybka ścieżka to największy w Polsce konkurs wsparcia dotacyjnego dla przedsiębiorstw, przeznaczony na finansowanie działalności badawczo-rozwojowej (B+R) przedsiębiorstw. Konkurs Szybka ścieżka jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Poddziałanie 1.1.1. z budżetem na poziomie 2 mld euro.

Szybka ścieżka jest programem celowym, tzn. dofinansowanie przeznaczone jest na prowadzenie prac B+R nastawionych na opracowanie nowych lub ulepszonych minimum w skali rynku polskiego produktów/usług/technologii, wpisujących się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje.Instytucją pośredniczącą w realizacji Szybkiej ścieżki jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR).

Projekty, które mają największe szanse na otrzymanie dotacji, to te które najlepiej wpisujące się w kryteria oceny m.in.: nowość rezultatów, opłacalność wdrożenia, zapotrzebowanie rynkowe, zasoby do realizacji projektu i adekwatność prac B+R i kosztów. Ponadto Wnioskodawca powinien wykazać się niezbędnym doświadczeniem w prowadzeniu prac B+R, jak i przedstawić posiadany lub planowany do pozyskania zespół badaczy i ekspertów.

Wnioskodawca może  powierzyć  realizację  części prac B+R w projekcie podwykonawcy. Wartość prac realizowanych na zasadzie podwykonawstwa nie może przekroczyć progów określonych w regulaminie konkursów.

Kto może aplikować o dofinansowanie w konkursie Szybka ścieżka?

Szybka ścieżka jest skierowana do przedsiębiorców chcących realizować projekt samodzielnie lub przedsiębiorstw chcących realizować projekt w konsorcjum z innym przedsiębiorstwem lub jednostką naukową z zastrzeżeniem, że liderem projektu może być tylko przedsiębiorstwo.

Szybka ścieżka jest skierowana do przedsiębiorców chcących realizować projekt samodzielnie lub przedsiębiorstw chcących realizować projekt w konsorcjum z innym przedsiębiorstwem lub jednostką naukową z zastrzeżeniem, że liderem projektu może być tylko przedsiębiorstwo.

Przedsiębiorstwa
Konsorcja przedsiębiorstw
Konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych

Konkurs Szybka ścieżka - na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie   udzielane   jest   na   realizację projektów, które obejmują  badania  przemysłowe i prace  rozwojowe,  albo tylko prace  rozwojowe  (projekty, w których  nie  przewidziano  prac  rozwojowych  nie mogą  uzyskać  dofinansowania). Uzupełnieniem  wsparcia na projekty B+R może być dofinansowanie prac  przedwdrożeniowych, rozumianych jako działania  przygotowawcze  do  wdrożenia  wyników prac B+R na rynek w działalności gospodarczej.

Źródło: PwC Polska Nazwy poziomów: w j. angielskim wg General Annexes sekcja G, dla programu Horyzont 2020 w j. polskim wg Rozporządzenia MNiSW z 4.01.2011 r. w sprawie sposobu zarządzania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju realizacją badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa
Badania przemysłowe
To prace nowatorskie, twórcze, metodyczne, nieprzewidywalne i nastawione na praktyczne zastosowanie w przemyśle, w szczególności poszukiwanie zastosowania badań naukowych w nowych produktach, usługach czy technologiach. Badania przemysłowe kończą się na modelach/prototypach laboratoryjnych, które odzwierciedlają już docelowe rozwiązanie w warunkach symulacyjnych lub zbliżonych do rzeczywistych.
Prace rozwojowe
To dalszy rozwój technologii lub produktu polegający na budowie finalnych prototypów rozwiązań i ich demonstracji w warunkach rzeczywistego funkcjonowania, mających na celu ich walidację przed wdrożeniem na rynek. Prace rozwojowe kończą się na skali przemysłowej, docelowej dla danego produktu czy technologii.
Prace przedwdrożeniowe
Oznaczają̨ działania przygotowawcze do wdrożenia wyników badań przemysłowych i prac rozwojowych w działalności gospodarczej, umożliwiające doprowadzenie rozwiązania do fazy komercjalizacji (w szczególności może to być opracowanie dokumentacji wdrożeniowej, usługi rzecznika patentowego, testy, certyfikacja, badania rynku).

Szybka ścieżka - koszty kwalifikowane do dofinansowania

Konkurs Szybka ścieżka finansuje kompleksowo cały proces badawczo-rozwojowy, w tym koszty budowy prototypów i demonstratorów technologii. Koszty, które nie mieszczą się w zamkniętym katalogu kosztów kwalifikowanych, mogą być sfinansowane z kosztów pośrednich, stanowiących maksymalnie 25% pozostałych kosztów z wyłączeniem kosztów podwykonawstwa

Może Ci się przydać

Wynagrodzenia
Wynagrodzenie pracowników naukowo-badawczych, pracowników technicznych, pozostałych pracowników pomocniczych (umowy o pracę, dzieło, zlecenie). Wynagrodzenia Kierownika B+R i kadry zarządzającej zostanie sfinansowane w ramach kosztów pośrednich
Koszty podwykonawstwa
Koszty podwykonawstwa związane z badaniami przemysłowymi i pracami rozwojowymi, czyli części merytorycznych prac projektu, które zostaną zlecone stronie trzeciej, aby wykonać badania przemysłowe lub prace rozwojowe; zasobów udostępnionych Wnioskodawcy przez strony trzecie, np. koszt wynajmu laboratorium wraz z aparaturą badawczą, outsourcing kadrowy.
Koszty podwykonawstwa
Koszty podwykonawstwa związane z badaniami przemysłowymi i pracami rozwojowymi, czyli części merytorycznych prac projektu, które zostaną zlecone stronie trzeciej, aby wykonać badania przemysłowe lub prace rozwojowe; zasobów udostępnionych Wnioskodawcy przez strony trzecie, np. koszt wynajmu laboratorium wraz z aparaturą badawczą, outsourcing kadrowy.
Koszty amortyzacji
Koszty odpisów amortyzacyjnych lub odpłatnego korzystania z aparatury naukowo–badawczej, innych urządzeń, wartości niematerialnych i prawnych. Finansowanie jest możliwe w zakresie i przez okres, w jakim będą wykorzystywane do prowadzenia badań przemysłowych i prac rozwojowych, realizowanych w projekcie
Koszty korzystania z budynków i gruntów
Pozostałe koszty operacyjne
w tym koszty materiałów niezbędnych do realizacji badań przemysłowych, prac rozwojowych np. koszty surowców, półproduktów, odczynników; sprzętu laboratoryjnego wykorzystywanego do badań przemysłowych, prac rozwojowych, koszty zakupów, które nie są środkiem trwałym zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz z polityką rachunkowości wnioskodawcy, utrzymania linii technologicznych, instalacji doświadczalnych itp. w okresie i w proporcji, w jakiej zostaną wykorzystane do badań przemysłowych, prac rozwojowych projektu; eksploatacji aparatury naukowo-badawczej; wynajmu powierzchni laboratoryjnej, wykorzystywanej do badań przemysłowych, prac rozwojowych projektu
Koszty pośrednie

Poziom dofinansowania

Maksymalna wartość dofinansowania, o jaką można się ubiegać w Konkursie Szybka ścieżka, to 20 mln euro. Poziom dofinansowania uzależniony jest od rodzaju prac wykonywanych w projekcie oraz od statusu wielkości przedsiębiorstwa

Maksymalna wartość dofinansowania, o jaką można się ubiegać w Konkursie Szybka ścieżka, to 20 mln euro. Poziom dofinansowania uzależniony jest od rodzaju prac wykonywanych w projekcie oraz od statusu wielkości przedsiębiorstwa

Dofinansowanie na realizację badań przemysłowych

mikro- i małe przedsiębiorstwa do 80%
średnie przedsiębiorstwa – do 75%
duże przedsiębiorstwa – do 65%
jednostki naukowe – do 100%

Dofinansowanie na realizację prac rozwojowych

mikro- i małe przedsiębiorstwa do 60%
średnie przedsiębiorstwa – do 50%
duże przedsiębiorstwa – do 40%
jednostki naukowe – do 100%

Dofinansowanie na realizację prac przedwdrożeniowych

w ramach pomocy de minimis - do 90%
w ramach pomocy na usługi doradcze dla MŚP – do 50%

Nowa Szybka ścieżka
Poddziałanie 1.1.1 PO IR dla MŚP

Szybka ścieżka w edycji 2020 jest kontynuacją największego programu finansowania projektów B+R, w odświeżonej odsłonie. Zmianie, a w zasadzie przetasowaniu uległy kryteria wyboru projektów, jednak idea programu pozostała bez zmian. Szybka ścieżka finansuje badania przemysłowe i prace rozwojowe związane z opracowaniem nowych lub znacząco ulepszonych produktów, usług czy technologii, wpisujących się Krajowe Inteligentne Specjalizacje.

Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje o nowym konkursie skierowanym dla  przedsiębiorstw małych i średnich Konkurs 1/1.1.1/2020 – Szybka ścieżka

 • Termin naboru wniosków
 • Beneficjenci
 • Koszty kwalifikowane
 • Limity
 • Intensywność wsparcia
 • Wartość projektu

Konkurs przeznaczony dla przedsiębiorców ( MŚP, duże przedsiębiorstwa ) oraz konsorcjów ( także z udziałem jednostek naukowych ) Budżet przeznaczony to 1 200 mln PLN

Konkurs Szybka Ścieżka podzielony jest na rundy:

Dwie rundy skierowane tylko do dużych przedsiębiorców i konsorcjów (także z udziałem MŚP i jednostek naukowych)

Szybka Ścieżka | Duże firmy

I runda: 07.02.2020 – 06.03.2020. | Budżet 300 mln PLN

II runda: 07.03.2020 – 20.04.2020. |  Budżet 100 mln PLN

Dwie rundy skierowane tylko do MŚP oraz ich konsorcjów (także z udziałem jednostek naukowych)

Szybka Ścieżka | Małe firmy

III runda:  04.04.2020 – 18.05.2020. | Budżet 500 mln PLN

IV runda: 01.05.2020 – 18.06.2020 do godz. 16.00. | Budżet 300 mln PLN

Poddziałanie 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

Ogłoszenie konkursu:
1 lipca 2020 r.

Rozpoczęcie naboru wniosków:
3 sierpnia 2020 r.

Zakończenie naboru wniosków:
14 września 2020 r.

Konkurs przeznaczony dla przedsiębiorców ( MŚP, duże przedsiębiorstwa ) oraz konsorcjów ( także z udziałem jednostek naukowych ). Wartość alokacji na konkurs zostanie określona w późniejszym terminie.

przedsiębiorstwa realizujące projekt samodzielnie,

konsorcjum przedsiębiorstw,

konsorcjum naukowo-przemysłowe, składające się max. 3 podmiotów, w tym min. 1 przedsiębiorstwa i min. 1 jednostki naukowej. Liderem jest zawsze przedsiębiorstwo.

 • Wynagrodzenia kadry B+R (wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, składkami na ubezpieczenia),
 • Podwykonawstwo (zlecanie stronie trzeciej części merytorycznych prac projektu oraz koszty zasobów udostępnionych przez strony trzecie),
 • Koszty aparatury naukowo-badawczej, innych urządzeń, narzędzi niezbędnych do prowadzenia prac B+R oraz WNiP (odpisy amortyzacyjne lub koszty odpłatnego korzystania z aparatury, wiedzy technicznej, patentów, licencji, know-how, ekspertyzy, analizy, raporty itp.),
 • Koszty budynków i gruntów (dzierżawa gruntów, wieczyste użytkowanie gruntów, amortyzacja budynków),
 • Pozostałe koszty operacyjne (materiały niezbędne do wykonania prac B+R, sprzęt laboratoryjny, koszty utrzymania linii technologicznych, wynajem powierzchni laboratoryjnej, koszty usług obcych o charakterze pomocniczym, elementy służące do budowy i na stałe zainstalowane w urządzeniu, koszty promocji projektu, koszty audytu zewnętrznego),
 • Koszty pośrednie rozliczane metodą ryczałtową jako 25 % procent od kosztów bezpośrednich, z wyłączeniem kosztów podwykonawstwa.

Projekt musi obejmować eksperymentalne prace rozwojowe.

Projekty nie mogą być realizowane w woj. mazowieckim.

Prace przedwdrożeniowe – maksymalnie 20% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Limit podwykonawstwa dla badań przemysłowych i prac rozwojowych:

dla przedsiębiorcy: 50% – 60% kosztów kwalifikowalnych;

dla jednostki naukowej: 10% kosztów kwalifikowalnych.

Maksymalna intensywność wsparcia na realizację badań przemysłowych:
mikro- i małe przedsiębiorstwa – do 80%
średnie przedsiębiorstwa – do 75%
dla jednostki naukowej – do 100%
Maksymalna intensywność wsparcia na realizację prac rozwojowych:
mikro- i małe przedsiębiorstwa do 60%
średnie przedsiębiorstwa –do 50%
dla jednostki naukowej – do 100%
Maksymalna intensywność wsparcia na realizację prac przedwdrożeniowych:
w ramach pomocy de minimis – do 90%
w ramach pomocy na usługi doradcze dla MŚP – do 50%

MIN WARTOŚĆ PROJEKTU

1 000 000 PLN

MAX WARTOŚĆ PROJEKTU

50 000 000 EURO

TERMIN OGŁOSZENIA WYNIKÓW

90 dni od zakończenia naboru

Przykładowe projekty w Szybkiej Ścieżce

Bezpłatnie skonsultuj swój pomysł na projekt

Decyzja o rozpoczęciu prac nad projektem oraz nawiązaniu współpracy zawsze poprzedzamy bezpłatną analizą w zakresie określenia potrzeb i potencjału przedsiębiorstwa do pozyskania dotacji. Cechuje nas podejście jakościowe – tylko najlepiej przygotowane i spójne projekty mają obecnie szanse na sukces. Przedmiotową analizę kończymy rekomendacją ekspertów odnośnie zasadności ubiegania się o dotację.

bt_bb_section_top_section_coverage_image
GRUPA KAPITAŁOWABusiness Consulting Group Sp. z o.o.
Jana III Sobieskiego 102 A lok. U7, 00-764 Warszawa
NASZA LOKALIZACJAZnajdź nas na mapie
https://bcgconsulting.pl/wp-content/uploads/2020/03/polska-contact-footer.png
BĄDŹ NA BIEŻĄCOGrupa Kapitałowa BCG w Social Media
GRUPA KAPITAŁOWABusiness Consulting Group Sp. z o.o.
Jana III Sobieskiego 102 A lok. U7, 00-764 Warszawa
BĄDŹ NA BIEŻĄCOGrupa Kapitałowa
BCG w Social Media

Copyright by Grupa Kapitałowa Business Consulting Group. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Copyright by Grupa Kapitałowa Business Consulting Group. Wszystkie prawa zastrzeżone.