Szybka ścieżka do innowacji

Szybka ścieżka w edycji 2020 jest kontynuacją największego programu finansowania projektów B+R, w odświeżonej odsłonie. Zmianie  uległy kryteria wyboru projektów, jednak cel programu pozostał bez zmian. Szybka ścieżka finansuje badania przemysłowe i prace rozwojowe związane z opracowaniem nowych lub znacząco ulepszonych produktów, usług czy technologii, wpisujących się Krajowe Inteligentne Specjalizacje.

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Konkurs Szybka ścieżka - na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie   udzielane   jest   na   realizację projektów, które obejmują  badania  przemysłowe i prace  rozwojowe,  albo tylko prace  rozwojowe  (projekty, w których  nie  przewidziano  prac  rozwojowych  nie mogą  uzyskać  dofinansowania). Uzupełnieniem  wsparcia na projekty B+R może być dofinansowanie prac  przedwdrożeniowych, rozumianych jako działania  przygotowawcze  do  wdrożenia  wyników prac B+R na rynek w działalności gospodarczej.

Źródło: PwC Polska Nazwy poziomów: w j. angielskim wg General Annexes sekcja G, dla programu Horyzont 2020 w j. polskim wg Rozporządzenia MNiSW z 4.01.2011 r. w sprawie sposobu zarządzania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju realizacją badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa

Może Ci się przydać

Wynagrodzenia
Wynagrodzenie pracowników naukowo-badawczych, pracowników technicznych, pozostałych pracowników pomocniczych (umowy o pracę, dzieło, zlecenie). Wynagrodzenia Kierownika B+R i kadry zarządzającej zostanie sfinansowane w ramach kosztów pośrednich
Koszty podwykonawstwa
Koszty podwykonawstwa związane z badaniami przemysłowymi i pracami rozwojowymi, czyli części merytorycznych prac projektu, które zostaną zlecone stronie trzeciej, aby wykonać badania przemysłowe lub prace rozwojowe; zasobów udostępnionych Wnioskodawcy przez strony trzecie, np. koszt wynajmu laboratorium wraz z aparaturą badawczą, outsourcing kadrowy.
Koszty amortyzacji
Koszty odpisów amortyzacyjnych lub odpłatnego korzystania z aparatury naukowo–badawczej, innych urządzeń, wartości niematerialnych i prawnych. Finansowanie jest możliwe w zakresie i przez okres, w jakim będą wykorzystywane do prowadzenia badań przemysłowych i prac rozwojowych, realizowanych w projekcie
Koszty korzystania z budynków i gruntów
Pozostałe koszty operacyjne
w tym koszty materiałów niezbędnych do realizacji badań przemysłowych, prac rozwojowych np. koszty surowców, półproduktów, odczynników; sprzętu laboratoryjnego wykorzystywanego do badań przemysłowych, prac rozwojowych, koszty zakupów, które nie są środkiem trwałym zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz z polityką rachunkowości wnioskodawcy, utrzymania linii technologicznych, instalacji doświadczalnych itp. w okresie i w proporcji, w jakiej zostaną wykorzystane do badań przemysłowych, prac rozwojowych projektu; eksploatacji aparatury naukowo-badawczej; wynajmu powierzchni laboratoryjnej, wykorzystywanej do badań przemysłowych, prac rozwojowych projektu
Koszty pośrednie

Poziom dofinansowania

Maksymalna wartość dofinansowania, o jaką można się ubiegać w Konkursie Szybka ścieżka, to 20 mln euro. Poziom dofinansowania uzależniony jest od rodzaju prac wykonywanych w projekcie oraz od statusu wielkości przedsiębiorstwa

Maksymalna wartość dofinansowania, o jaką można się ubiegać w Konkursie Szybka ścieżka, to 20 mln euro. Poziom dofinansowania uzależniony jest od rodzaju prac wykonywanych w projekcie oraz od statusu wielkości przedsiębiorstwa

Dofinansowanie na realizację badań przemysłowych

mikro- i małe przedsiębiorstwa do 80%
średnie przedsiębiorstwa – do 75%
duże przedsiębiorstwa – do 65%
jednostki naukowe – do 100%

Dofinansowanie na realizację prac rozwojowych

mikro- i małe przedsiębiorstwa do 60%
średnie przedsiębiorstwa – do 50%
duże przedsiębiorstwa – do 40%
jednostki naukowe – do 100%

Dofinansowanie na realizację prac przedwdrożeniowych

w ramach pomocy de minimis - do 90%
w ramach pomocy na usługi doradcze dla MŚP – do 50%
  • Termin naboru wniosków
  • Beneficjenci
  • Limity
  • Intensywność wsparcia
  • Wartość projektu

Konkurs przeznaczony dla przedsiębiorców ( MŚP, duże przedsiębiorstwa ) oraz konsorcjów ( także z udziałem jednostek naukowych ) Budżet przeznaczony to 1 200 mln PLN

Konkurs Szybka Ścieżka podzielony jest na rundy:

Dwie rundy skierowane tylko do dużych przedsiębiorców i konsorcjów (także z udziałem MŚP i jednostek naukowych)

Szybka Ścieżka | Duże firmy

I runda: 07.02.2020 – 06.03.2020. | Budżet 300 mln PLN

II runda: 07.03.2020 – 20.04.2020. |  Budżet 100 mln PLN

Dwie rundy skierowane tylko do MŚP oraz ich konsorcjów (także z udziałem jednostek naukowych)

Szybka Ścieżka | Małe firmy

III runda:  04.04.2020 – 18.05.2020. | Budżet 500 mln PLN

IV runda: 01.05.2020 – 18.06.2020 do godz. 16.00. | Budżet 300 mln PLN

Poddziałanie 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

Ogłoszenie konkursu:
1 lipca 2020 r.

Rozpoczęcie naboru wniosków:
3 sierpnia 2020 r.

Zakończenie naboru wniosków:
14 września 2020 r.

Konkurs przeznaczony dla przedsiębiorców ( MŚP, duże przedsiębiorstwa ) oraz konsorcjów ( także z udziałem jednostek naukowych ). Wartość alokacji na konkurs zostanie określona w późniejszym terminie.

przedsiębiorstwa realizujące projekt samodzielnie,

konsorcjum przedsiębiorstw,

konsorcjum naukowo-przemysłowe, składające się max. 3 podmiotów, w tym min. 1 przedsiębiorstwa i min. 1 jednostki naukowej. Liderem jest zawsze przedsiębiorstwo.

Projekt musi obejmować eksperymentalne prace rozwojowe.

Projekty nie mogą być realizowane w woj. mazowieckim.

Prace przedwdrożeniowe – maksymalnie 20% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Limit podwykonawstwa dla badań przemysłowych i prac rozwojowych:

dla przedsiębiorcy: 50% – 60% kosztów kwalifikowalnych;

dla jednostki naukowej: 10% kosztów kwalifikowalnych.

Maksymalna intensywność wsparcia na realizację badań przemysłowych:
mikro- i małe przedsiębiorstwa – do 80%
średnie przedsiębiorstwa – do 75%
dla jednostki naukowej – do 100%
Maksymalna intensywność wsparcia na realizację prac rozwojowych:
mikro- i małe przedsiębiorstwa do 60%
średnie przedsiębiorstwa –do 50%
dla jednostki naukowej – do 100%
Maksymalna intensywność wsparcia na realizację prac przedwdrożeniowych:
w ramach pomocy de minimis – do 90%
w ramach pomocy na usługi doradcze dla MŚP – do 50%

MIN WARTOŚĆ PROJEKTU

1 000 000 PLN

MAX WARTOŚĆ PROJEKTU

50 000 000 EURO

TERMIN OGŁOSZENIA WYNIKÓW

90 dni od zakończenia naboru

Przykładowe projekty w Szybkiej Ścieżce

Bezpłatnie skonsultuj swój pomysł na projekt

Decyzja o rozpoczęciu prac nad projektem oraz nawiązaniu współpracy zawsze poprzedzamy bezpłatną analizą w zakresie określenia potrzeb i potencjału przedsiębiorstwa do pozyskania dotacji. Cechuje nas podejście jakościowe – tylko najlepiej przygotowane i spójne projekty mają obecnie szanse na sukces. Przedmiotową analizę kończymy rekomendacją ekspertów odnośnie zasadności ubiegania się o dotację.

bt_bb_section_top_section_coverage_image
GRUPA KAPITAŁOWABusiness Consulting Group Sp. z o.o.
Solec 18 / wejście E lokal 13, 00-410 Warszawa
NASZA LOKALIZACJAZnajdź nas na mapie
https://bcgconsulting.pl/wp-content/uploads/2020/03/polska-contact-footer.png
BĄDŹ NA BIEŻĄCOGrupa Kapitałowa BCG w Social Media
GRUPA KAPITAŁOWABusiness Consulting Group Sp. z o.o.
Jana III Sobieskiego 102 A lok. U7, 00-764 Warszawa
BĄDŹ NA BIEŻĄCOGrupa Kapitałowa
BCG w Social Media

Copyright by Grupa Kapitałowa Business Consulting Group. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Copyright by Grupa Kapitałowa Business Consulting Group. Wszystkie prawa zastrzeżone.